ЦИЉЕВИ

Поштујући утврђене оквире и базичне смернице синдикализма, програмски циљ СМСТС-а је унапређење материјалног, социјалног, економског и професионалног статуса запослених медицинских сестара и техничара.

Претеча програму деловања је борба за остваривање захтева за повећањем распона коефицијената запослених структура, а самим тим и назначавање струковне хијерархије (1 : 2 : 4), почев од полуквалификованог запосленог, према медицинској сестри-техничару, и према лекару.

Листа захтева је непрегледна, а ти захтеви су резултат нагомиланих, нерешених проблема и урушених радних права, а што је уследило због непостојања синдикализма у претходном периоду, или постојања синдиката који су били успавани, неинвентивни и који су имали обличје трговца-дилера којекакве робе и ортачко-климачки однос са послодавцем.

СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ЗАХТЕВА:

1. Побољшање услова рада и заштите на раду, као и покривање дефицитарних радних места медицинских сестара и техничара по утврђеним стандардима

2. Бенефицирано радно време за запослене на тешким радним местима (психијатрија, онкологија, интензивна нега, хемодијализа, геријатрија и тд.) све док се физички и материјални услови у раду не приближе или изједначе са европским стандардима

3. Признање посебних услова рада изузетно оптерећеним радним местима која до сада нису била никако категорисана: принцип чињеничног доказивања оптерећености радног места путем израде елабората и примене у Појединачном колективном уговору здравствене установе

4. Плаћање прековременог рада, сменског рада и рада недељом (право по Закону о раду)

5. Изналажење материјалних могућности и с тим у вези омогућено усавршавање на вишој и високој медицинској школи запосленим студентима- медицинским сестрама и техничарима. Подаци о запосленим медицинским сестрама са завршеним VI степеном у односу на IV степен су алармантни. Управо ниски материјални стандард је демотивисао многе медицинске сестре и техничаре да унапреде свој стручни статус.

6. Проширење листе признатих професионалних обољења и примену превентиве у циљу смањења обољевања запослених.

7. Јавност у расподели средстава стимулације у здравственим установама, поштовање критеријума за расподелу за све запослене у установи, а посебно за запослене на тешким радним местима.

8. Повратак помоћних медицинских радника (болничара) у процес рада.