КОНТАКТ

Србија, 11000 Београд
Булевар краља Александра 446

Телефон : 011 / 286 22 66
еMail : info@sindikatmsts.rs


гђа. Наташа Станишић – технички секретар Синдиката медицинских сестара и техничара Србије

гђа. Александра Степић – 
технички секретар Синдиката медицинских сестара и техничара Србије