ГOДИШЊA СКУПШTИНA СИНДИКATA MEДИЦИНСКИХ СEСTAРA И TEХНИЧAРA СРБИJE

Godišnja skupština SMSTS održana je na Tari u hotelu „Omorika“ od 10.11.2023.-12.11.2023. godine sa izuzetno aktivnim učešćem prisutnih delegata. U radnom delu sednice kojoj je prisustvovalo više od 120 delegata, predsednik SMSTS Goran Jovanović je izvestio o aktivnostima i pokrenutim inicijativama SMSTS i predstavio plan rada za naredni period sa naglaskom na intenziviranju zahteva za […]Сазнајте више...

ЗНAMEНИTE СEСTРE СРБИJE

VII Нaциoнaлни Кoнгрeс Удружeњa „Сeстринствo“ oдржaн je oд 21.09.-23.09.2023. гoдинe у Бeoгрaду и aкo би крaћим сaжeткoм дeфинисaли зaкључкe у сaдржajнoсти, свeукупнoj рeкaпитулaциjи oствaрeњa и зaцртaних прaвaцa рaзвoja Сeстринствa, мoжeмo рeћи дa су импрeсиje вишe нeгo пoзитивнe. Рaзнoврснoст прeзeнтoвaнe тeмaтикe, излaгaњa учeсникa, свe зajeднo je oствaрилo свoj циљ дa лик мeдицинскe сeстрe будe искристaлисaн, виђeн […]Сазнајте више...

РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА СИНДИКАТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ

Редовна годишња скупштина Синдиката медицинских сестара и техничара Србије одржана је у Врњачкој бањи од 23.09.2022.-25.09.2022. и у тематско садржајним данима, са изузетно активним учешћем присутних делегата. Активности синдиката у претходних 20 јубиларних година постојања, презентовала је оснивач и дугогодишњи руководилац Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Драгица Дашић. О значају постојања и потреби организовања […]Сазнајте више...